လူသားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕က မိမိတို႔ လုပ္ခဲ့သမွ်၏ အက်ိဳးဆုလဒ္ကို မည္သည့္လူသားအတြက္မွ် အက်ိဳးမရွိသည့္ ေခါင္းမာမႈႏွင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းျဖင့္ လက္လႊတ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာပညာရွင္မ်ားသည္ ေခါင္းမာမႈေၾကာင့္ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္ျပီး အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္မွာ သိကၡာဆယ္မရေအာင္ က်ဆင္းေနျပီ။

ေခါင္းမာမႈႏွင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစၥလာမ္႔ရႈေထာင္႔အျမင္မွ အနည္းငယ္တင္ျပပါရေစ။ အစၥာလာမ္အရ အစၥလာမ့္ စည္းမွ်ဥ္းေဘာင္အတြင္း သေဘာထား ကြဲလႊဲခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းမာမႈႏွင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ျပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မတရား ျပစ္တင္စြပ္စြဲခြင့္ မရွိေပ။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ၾသ၀ါဒေတာ္တစ္ရပ္၌ ““ပညာရွင္မ်ားမွအပ လူအားလံုး ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးလိမ့္မည္။ မိမိတို႔၌ ရွိၾကေသာ ပညာႏွင့္အညီ က်င္႔သံုးသူ ပညာရွင္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္ပညာရွင္အားလံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားလိမ့္မည္။ ထုိပညာႏွင့္အညီ က်င္႔သံုး ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားအနက္ အိခ္လားဆြ္ (အရွင္ျမတ္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ရည္စူး၍ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း) က်င္႔ၾကံသူမ်ားမွအပ က်န္ပညာရွင္အားလံုးလည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးၾကပါလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ အိခ္လားဆြ္ျဖင့္က်င္႔ၾကံသူမ်ားသည္ပင္္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။”

အစၥလာမ္အရ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္မွာ အရွင္ျမတ္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ ရယူရန္အတြက္သာျဖစ္ရမည္။ ဂုဏ္ရာထူး ႏွင့္ ေလာကီအက်ိဳးဆုလဒ္အတြက္ မျဖစ္သင့္ေပ။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီး ကြဲကြဲျပားျပားရိွသကဲ့သို႔ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ား၊ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းမ်ားလည္း သီးသီးျခားျခား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးသမားမ်ား၊ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာသူမ်ား စသည္တို႔၌ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္သည္ လူအားလံုးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေန၏။ သူတို႔ရရိွမည့္ ေလာကီအက်ိဳးဆုလဒ္မ်ားကိုလည္း တိတိက်က် သတ္မွတ္ စီစဥ္ထားသည္မဟုတ္ေပ။ လူ႕ေဘာင္၌ လူထုေလးစားခံရမႈႏွင့္ လက္ခံႀကိဳဆိုမႈတြင္ သူတို႔၏ေဝစုသည္ လည္းေကာင္း၊ သူတို႔အေပၚ လူထု၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားသည္မဟုတ္။ ဂုဏ္ထူးတစ္ခုတည္း၊ ရာထူးတစ္ခုတည္းအတြက္ အေရြးခံရသူမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိႏိုင္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလာကီ ဆုလဒ္ တစ္ခုစီအတြက္ ကမ္းလွမ္းေနသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လက္မ်ား လည္းဆန္႔တန္းေကာင္း ဆန္႔တန္းႏိုင္သည္။

ထုိုအခါ ျငင္းခံုမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာျပီး ညီညႊတ္သင့္ျမတ္မႈသည္ သေဘာကြဲလြဲမႈသို႔ ေျပာင္းသြားကာ သေဘာတူူ လက္ခံမႈသည္ အျငင္းပြားမႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေလ့ရွိသည္။
ငါ(တမန္ေတာ္ျမတ္)သည္ အသင္တို႔ထံ ၎(တရားဓမၼေဟာၾကားမႈအတြက္) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္(ပစၥည္းဥစၥာဓန ဂုဏ္ရာထူး) တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ေတာင္းသည္မဟုတ္။ ငါ၏ အကိ်ဳးဆုလဒ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာ ရွိေခ်သည္။ (၁၁း၂၉)

လူထုထံမွ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ခံရမည့္ ေလာကီလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ပကာသနမ်ားကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္သာ အိခ္လားဆြ္ကို ရယူႏိုင္သည္။ အိခ္လာဆြ္ မရွိသူတို႔သည္ သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္ရမည္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးႀကီးသည္ဟု မျမင္ေပ။ အမွန္မွာ ေခါင္းမာမႈႏွင့္အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္သူသည္ မိမိကိုယ္မိမိ မွန္ကန္သည္ဟုယူဆၿပီး တျခားသူကုိ မွားသည္ဟု မွတ္ယူပါလိ့မ္မည္။

ထုိအခါ သေဘာကြဲလြဲမႈႏွင့္ျပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ ညီၫြတ္မႈႏွင့္ ေစတနာထားမႈေနရာတြင္ အစားထုိးဝင္လာေလ႔ရွိသည္။ ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေျခအေနဆိုး၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အက်ိဳး ဆက္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုစားမႈမွာ ေအာက္ပါမိန္႔ဆိုခ်က္ (၉) ခု ပါ၀င္သည့္ ေဆးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆအီဒ္ႏူရ္စီသခင္ၾကီးက အၾကံေပးခဲ့သည္။

(၁) အျပဳသေဘာျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိ၏ကုိယ္ပိုင္အျမင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းထက္ သူမ်ားကို အေလးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။တစ္ျခားသူတို႔၏အျမင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မုန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သူတို႔ကိုမေ၀ဖန္ရေပ။ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ သေဘာထားတို႔တြင္ ၀င္စြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ သူတို႔အား မည္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေ၀ဖန္ျခင္း ျပစ္တင္ျခင္းမျပဳရေပ။

(၂) အစၥလာမ္ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ညီၫြတ္မႈရရိွေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၌ရွိေသာ အျမင္မ်ားကို ထည္႔စဥ္းစားရမည္။ ေမတၲာတရားကို ႏိုးဆြေစသည့္ ညီေနာင္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စည္းလံုးမႈေႏွာင္ၾကိဳးမ်ားကို သတိရသင့္ပါသည္။

(၃) ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ(လုပ္ငန္း)၏ တရားမွ်တသည့္စည္းမ်ဥ္းကို တည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အမွန္တရားကို လိုက္နာသူတိုင္းက ““ကၽြႏ္ုပ္၏အျမင္သည္မွန္၏၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏”” ဟု ေျပာဆုိခြင့္ရိွေသာ္လည္း ““ကၽြႏ္ုပ္၏အျမင္တစ္ခုတည္းသာ မွန္ပါ၏”” (သို႔) ““ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္တစ္ခုတည္းသာ ေကာင္း၏””ဟု ေျပာဆိုခြင့္မရွိေခ်။ ထုိသို႔ေျပာဆုိမိပါက တျခားအျမင္အားလံုးကို မွားသည္ဟုေျပာျခင္း (သို႔) ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ ေျပာရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။

(၄) အမွန္တရားကို လက္ခံထားသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိျခင္းသည္အရွင္ျမတ္၏ ကူညီေစာင္မျခင္းႏွင့္ ဒီးန္သာသနာ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာဂုဏ္ထူးကို ရရိွေစသည့္အေၾကာင္း တရားျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္။

(၅) လမ္းမွားေရာက္သူမ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္မႈတို႔သည္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ အသြင္ေဆာင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ စစ္မွန္ၾကီးမားေသာ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ အင္အားအရိွဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကိုပါ အႏိုင္ရႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လမ္းမွားေရာက္သူတို႔၏ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ စုေပါင္းအင္အားကုိ ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အမွန္တရားႏွင့္တရားမွ်တမႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး လမ္းမွန္ေပၚရွိသူတို႔အခ်င္းခ်င္း အတူလက္တြဲ ျခင္းျဖင့္ စုေပါင္းအင္အား တစ္ခုဖန္တီး ရမည္ျဖစ္သည္။

(၆) မမွန္ကန္မႈ (မုသား၀ါဒ)၏ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ တို္က္ခိုက္ေစာ္ကား ခံရျခင္းမွ အမွန္တရားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရမည္။

(၇) ကိုယ္က်ိဳး (တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ)ႏွင့္ အတၲဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ရမည္။

(၈) မိမိကိုယ္ကို အထင္ၾကီးေသာ မွားယြင္းသည့္မာန၊ အယူအဆကို လက္ေလ်ာ့စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရမည္။

(၉) ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေပၚေပါက္ေစေသာ မေရရာသည့္အဓိပၸါယ္မဲ့ခံစားခ်က္အားလံုးကို ရပ္စဲႏိုင္ရမည္။

ထို႔အျပင္ အသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျငင္းမပြားၾကကုန္လင့္။ ထုိိသို႔ အျငင္းပြားၾကလွ်င္ အသင္တို႔သည္ စိတ္ဓါတ္က်ဆံုးကုန္ၾကေပမည္။ အသင္တို႔၏ အင္အားသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္သြားေခ်မည္။ (၈း၄၆)

လူမႈဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအာယသ္ေတာ္၌ ပါရွိ၏။
အသင္တို႔သည္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းကူညီ ရိုင္းပင္းၾကေလကုန္။ သို႔ရာတြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္ျပဳက်င့္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားရာတြင္ လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းပင္း ကူညီျခင္းကို မျပဳၾကကုန္လင့္။ (၅း၂)

လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူ၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို သူတို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံလွ်က္ ေဖၚျပသည့္အခါ မနာလုိျဖစ္ျခင္း(သို႔) စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ျခင္းမရိွၾကေပ။သို႔ေသာ္ “သင္၏ ရန္သူ သို႔မဟုတ္ ျပိဳင္ဘက္သည္ ရဲရင့္ျပီးခြန္အားဗလရိွသည္”ဟု ေျပာေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို မနာလိုမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားကို ျမင္လာရသည္။

ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ အင္အားႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ ရာထူးအဆင့္အတန္းတစ္ခုကို ထာဝရဘဝ၏ ရတနာသဖြယ္ လက္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္ျငားလည္း မနာလိုျခင္းမရွိၾကေခ်။ ဤေလာကီအင္အားဗလသည္ ႏြားထီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ဗလျဖစ္ျပီးရဲရင္႔မႈကို ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္၏၊ ၎တို႔ကို ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈအားျဖင့္ ယွဥ္၍ ႏိႈင္းဆၾကည့္လ်င္ ၎တို႔သည္ စိန္တစ္ပြင့္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္ မွန္စကေလးတစ္ခုႏွင့္အလား သ႑ာန္တူသည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းမာမႈႏွင့္​အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္သူမ်ားက “ဤေလာကတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာကို ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္စိ ႏွစ္ခုလံုးက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ထိုအရာဆီ ေရာက္ေစမည့္ေျခလွမ္းကို ရဲရင့္မႈႏွင့္ ခြန္အားဗလတို႔က ျပင္ဆင္ေပးရသည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈအတြက္ မိမိ၏ျပိဳင္ဘက္၌ ရွိေသာ အားနည္းခ်က္ကို လည္းေကာင္း ဗလေကာင္းရမည့္ မီဒီယာလုပ္ဇာတ္ကို လည္းေကာင္း မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရသည္။”” ဟု ေတြးေတာၾကံစည္ၾကသည္။

အိုသစၥာရွင္တို႔ အိုလမ္းမွန္၌ရွိသူတို႔ ခင္ဗ်ား၊ အမွန္တရား ၊သစၥာတရား၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး အေလးခ်ိန္ေလးလံသည့္ ရတနာတစ္ခုကို သယ္ပိုးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိုယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈကို မိမိတို႔၏ ပခံုးေပၚ တင္ေဆာင္လာသူမ်ားသည္ အကူအညီအတြက္ ၾသဇာ အာဏာမ်ားစြာရိွေသာ လက္မ်ား၊ ကမန္းကတန္းေရာက္ရိွလာတိုင္း ၀မ္းသာအားရႏွင့္ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။

မနာလုိမႈမွ ခပ္ေ၀းေ၀းေနလွ်က္ ေျဖာင့္မတ္သည့္ေမတၲာျဖင့္ သူတို႔၏အကူအညီကို ကမ္းလွမ္းရန္ ေရွ႔တိုးလာသူမ်ား၏ သာလြန္ေသာအားအင္၊ ထိေရာက္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ဥာဏစြမ္းအားတို႔ကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ၾသဘာေပးသင့္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွန္ကန္သည့္ညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမဲ့ ကူညီမႈမ်ားကို ၿပိဳင္ဆိုင္သည့္သေဘာထားျဖင့္ ရႈျမင္ျပီး အိခ္လားဆြ္ကို ဆံုး႐ံႈးေစပါသနည္း၊ အိခ္လားဆြ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ၿပိဳင္ဆိုင္ရပါသနည္း။ သင္ႏွင့္သင္၏ယံုၾကည္မႈအရ တစ္စံုတစ္ခုသည္ အဆ ၁၀၀ နိမ့္က်သည့္တိုင္ မိမိ၏ ၀မ္းစာကုိ မတရားသျဖင့္ ရွာေဖြရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေလာဘတႀကီးၿပိဳင္ဆိုင္ရာ၌လည္းေကာင္း ေလာကီအက်ိဳးအတြက္ရည္ရြယ္လ်က္ မိမိ၏ညီေနာင္မ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ မတရားစြပ္စြဲေနၾကပါသနည္း။

ဤေရာဂါ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ကုစားရာေဆးမွာ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားမႀကံဳရခင္ မိမိကိုယ္ကို ျပစ္တင္ဆန္းစစ္ျပီး မိမိထက္ မိမိ၏မိတ္ေဆြကို အစဥ္ ဦးစားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အသိပညာရွင္မ်ားက အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိုသို႔ေသာအေျခခံမ်ားျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားပါသည္။

အို အရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအေပါင္းတို႔မွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကည္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ အရွင္ျမတ္ သင္ၾကားေပးသနားေတာ္မူေသာ ပညာရပ္မ်ားမွအပ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိထားေသာ အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရိွပါ။ ဧကန္မုခ် အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ သိေနေတာ္မူေသာအရွင္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသတည္း။

လူမႈဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအာယသ္ေတာ္၌ ပါရွိ၏။
အသင္တို႔သည္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းကူညီ ရိုင္းပင္းၾကေလကုန္။ သို႔ရာတြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္ျပဳက်င့္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားရာတြင္ လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းပင္း ကူညီျခင္းကို မျပဳၾကကုန္လင့္။ (၅း၂)

လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူ၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို သူတို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံလွ်က္ ေဖၚျပသည့္အခါ မနာလုိျဖစ္ျခင္း(သို႔) စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ျခင္းမရိွၾကေပ။သို႔ေသာ္ “သင္၏ ရန္သူ သို႔မဟုတ္ ျပိဳင္ဘက္သည္ ရဲရင့္ျပီးခြန္အားဗလရိွသည္”ဟု ေျပာေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို မနာလိုမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားကို ျမင္လာရသည္။

ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ အင္အားႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ ရာထူးအဆင့္အတန္းတစ္ခုကို ထာဝရဘဝ၏ ရတနာသဖြယ္ လက္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္ျငားလည္း မနာလိုျခင္းမရွိၾကေခ်။

ဤေလာကီအင္အားဗလသည္ ႏြားထီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ဗလျဖစ္ျပီးရဲရင္႔မႈကို ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္၏၊ ၎တို႔ကို ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈအားျဖင့္ ယွဥ္၍ ႏိႈင္းဆၾကည့္လ်င္ ၎တို႔သည္ စိန္တစ္ပြင့္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္ မွန္စကေလးတစ္ခုႏွင့္အလား သ႑ာန္တူသည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းမာမႈႏွင့္​အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္သူမ်ားက “ဤေလာကတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာကို ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္စိ ႏွစ္ခုလံုးက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ထိုအရာဆီ ေရာက္ေစမည့္ေျခလွမ္းကို ရဲရင့္မႈႏွင့္ ခြန္အားဗလတို႔က ျပင္ဆင္ေပးရသည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈအတြက္ မိမိ၏ျပိဳင္ဘက္၌ ရွိေသာ အားနည္းခ်က္ကို လည္းေကာင္း ဗလေကာင္းရမည့္ မီဒီယာလုပ္ဇာတ္ကို လည္းေကာင္း မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရသည္။”” ဟု ေတြးေတာၾကံစည္ၾကသည္။

အိုသစၥာရွင္တို႔ အိုလမ္းမွန္၌ရွိသူတို႔ ခင္ဗ်ား၊ အမွန္တရား ၊သစၥာတရား၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး အေလးခ်ိန္ေလးလံသည့္ ရတနာတစ္ခုကို သယ္ပိုးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိုယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈကို မိမိတို႔၏ ပခံုးေပၚ တင္ေဆာင္လာသူမ်ားသည္ အကူအညီအတြက္ ၾသဇာ အာဏာမ်ားစြာရိွေသာ လက္မ်ား၊ ကမန္းကတန္းေရာက္ရိွလာတိုင္း ၀မ္းသာအားရႏွင့္ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။

မနာလုိမႈမွ ခပ္ေ၀းေ၀းေနလွ်က္ ေျဖာင့္မတ္သည့္ေမတၲာျဖင့္ သူတို႔၏အကူအညီကို ကမ္းလွမ္းရန္ ေရွ႔တိုးလာသူမ်ား၏ သာလြန္ေသာအားအင္၊ ထိေရာက္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ဥာဏစြမ္းအားတို႔ကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ၾသဘာေပးသင့္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွန္ကန္သည့္ညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမဲ့ကူညီမႈမ်ားကို ၿပိဳင္ဆိုင္သည့္သေဘာထားျဖင့္ ရႈျမင္ျပီး အိခ္လားဆြ္ကို ဆံုး႐ံႈးေစပါသနည္း၊ အိခ္လားဆြ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ၿပိဳင္ဆိုင္ရပါသနည္း။ သင္ႏွင့္သင္၏ယံုၾကည္မႈအရ တစ္စံုတစ္ခုသည္ အဆ ၁၀၀ နိမ့္က်သည့္တိုင္ မိမိ၏ ၀မ္းစာကုိ မတရားသျဖင့္ ရွာေဖြရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေလာဘတႀကီးၿပိဳင္ဆိုင္ရာ၌လည္းေကာင္း ေလာကီအက်ိဳးအတြက္ရည္ရြယ္လ်က္ မိမိ၏ညီေနာင္မ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ မတရားစြပ္စြဲေနၾကပါသနည္း။

ဤေရာဂါ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ကုစားရာေဆးမွာ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားမႀကံဳရခင္ မိမိကိုယ္ကို ျပစ္တင္ဆန္းစစ္ျပီး မိမိထက္ မိမိ၏မိတ္ေဆြကို အစဥ္ ဦးစားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အသိပညာရွင္မ်ားက အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိုသို႔ေသာအေျခခံမ်ားျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားပါသည္။

အို အရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအေပါင္းတို႔မွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကည္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ အရွင္ျမတ္ သင္ၾကားေပးသနားေတာ္မူေသာ ပညာရပ္မ်ားမွအပ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိထားေသာ အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရိွပါ။ ဧကန္မုခ် အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ သိေနေတာ္မူေသာအရွင္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသတည္း။

Comments are closed.

Check Also

Pakistan and Bangladesh : Responsible to disclose the Rohingya Genocide

Myanmar government is systematically and repeatedly terrorizing the Rohingya minority sinc…