အဂၤလိပ္ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားက “လြတ္လပ္ေရး” ဟူေသာ အသီးအပြင့္၏ ပြင့္အလာကို မျမင္ရမီပင္ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းက ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကို တရုတ္ထံ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ေနဝင္းႏွင့္ သူ႔ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္သာ ေမွ်ာ္ကိုး၍ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားအားလံုးကို “တုိင္းရင္းသား” ဟူေသာ အဆိပ္ခတ္လ်က္ ႏွိပ္ကြက္ခဲ့သည္။ မဟာဗမာဝါဒက်င့္သံုး၍ ျမန္မာ့ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ေရာင္စံု ဒီမိုကေရစီ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ျမင္ခဲ့ၾကသူတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ မ်ဳိးေစ့ပ်ဳိးေထာင္လိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုးနီးပါး၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီသာလွ်င္ တရုတ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိန္းေအာင္းလာရာ တရုတ္လက္ကိုင္တုတ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လမ္းတိုင္း၌ ဓမၼာရံုမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ျပည္သူတို႔၏ႏွလံုးသား၌ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသာ ရွိသင့္သည္ဟု လွည့္စားခဲ့ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ေနရာယူထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အလြန္ပင္ မုန္းတီးရြံရွာၾကသည္။ တရုတ္ႏွင့္ တရုတ္လက္ကိုင္တုတ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို သူတို႔၏ရန္သူပမာ သေဘာထားၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဖိအားေၾကာင့္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ရေသာ္လည္း တရုတ္အႀကံဉာဏ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည့္ လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳထားသည္။ တရုတ္တို႔က ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ဂုတ္ေသြးမ်ားကုိ လိမၼာပါးနပ္စြာ စုပ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏လက္နက္ကုိင္တုတ္မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ား ဖန္တီးေစခဲ့သည္။

၂၀၁၁မွစ၍ ေက်ာက္ျဖဴေရႊဂက္စ္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္စတင္ရန္ အႀကံေပးလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈမွန္သမွ်သည္ တရုတ္လူမ်ဳိးပုိင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား မ်က္စိမက်ေစရန္ ကာကြယ္ေသာ တရုတ္တုိ႔၏ ကြ်န္ျပဳေပၚလစီမ်ား သာျဖစ္သည္။

နားမ်က္စိရွိသူတုိင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၌ ေရႊဆိုင္ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဆိုင္ ၉၉% မွာ တရုတ္ပုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကစက္ရံုအလုပ္ရံု၊ ပြဲရံုဒိုင္အားလံုး၏ ၉၉% ကိုလည္း တရုတ္သာ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆာက္ခဲ့သမွ် ကြန္ဒိုမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္အားလံုး၏ ၉၅%ကို တရုတ္မ်ားသာ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ခရိုနီမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား၊ အဝကြ်န္းသား ဘဂၤလီရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တရုတ္လက္ကိုင္တုတ္မ်ား တရုတ္တုိ႔ထံမွ ဆင္းရဲသား ဒါနေၾကး အနည္းအက်ဥ္းရရံုျဖင့္ တရုတ္ကြ်န္ဘဝကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လက္ခံရံုမက ျပည္သူမ်ားကိုပါ တရုတ္ကြ်န္ဘဝက ဒီမိုကေရစီထက္ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ တိမ္ေကာသြားႏုိင္သည္ဟု လွည့္စားလာၾကသည္။

အမွန္မွာ မည္သည့္ဘာသာပင္ျဖစ္ေစ အဆိုပါဘာသာတရားကို အလြယ္တကူ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သူမ်ားမွာ အေယာင္ေဆာင္ ဘာသာဝင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေသာ တရုတ္တို႔က ဗုဒၶဘာသာ အေယာင္ေဆာင္၍ အိမ္ေရွ႕ခန္း၌ ဗုဒၶဘုရားပံုထားေသာ္လည္း သူတို႔၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ တရုတ္သာ အျမစ္တြယ္ေနၾကသည္။ ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုမွာ တရုတ္လူမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားလိုစိတ္ လံုးဝကင္းမဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမွာ တရုတ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾက သည္။ တရုတ္လူမ်ဳိးကို မုန္တီးလုိစိတ္ျဖင့္ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္။ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္ျမင္ေနရသည့္ အမွန္တရားတစ္ခုကို ခ်ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ကို ဖက္ထားလ်က္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ဟု ေျပာသူမ်ားမွာ ျပည္သူကို တရုတ္ကြ်န္ဘဝ၌ပင္ ရာသက္ပန္ေနၿပီး ဗုဒၶဘာသာဟူသည္ အစၥလာမ့္ကို မုန္းတီးရြံရွာေသာ ဘာသာတရားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရြဂက္စ္စီမံကိန္းသည္ ရခုိင္သားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္၍ အဝကြ်န္းသား ဘဂၤလီရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရုတ္ခ်ေပးခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ခိုးဝင္ဘဂၤလီဟု စြပ္စြဲကာ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ပိုင္ စီမံကိန္းမ်ား၌ ရခိုင္သားမ်ားကို ဒရဝန္အေစာင့္ သို႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားအျဖစ္ပင္ မထားေၾကာင္း သိလာၾကေသာအခါ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကလည္း ဦးဦးေစာလွကဲ့သို႔ ေဝဖန္လာၾကၿပီ။

ရခိုင္ျပည္သူ အတြက္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျပာေပးပါေသား ဆရာဦးလွေစာအား အထူးေလးစားပါသည္

Gepostet von Kyaw Win am Samstag, 1. Dezember 2018

Comments are closed.

Check Also

ဒီမိုကေရစီဇာထည္ကို ဖက္ဆစ္ခ်ည္ၾကိဳးနဲ႔ ရက္လုပ္လိုသူမ်ား

၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံကို ၁၉၇၆ ေနာက္ပိုင္း ေမြးတဲ့ကေလးေတြ မမွတ္မိေပမဲ့ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ခဲ့…