အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္၌ စစ္ပညာသင္ယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ကယ္တင္ရွင္မွတ္ၿပီး အားကိုးခဲ့ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ထက္ဆိုးေၾကာင္း သိလာေသာအခါ “ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး” အတြက္ ရုန္းကန္ခဲ့ၾကရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၀-ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အတိုးတက္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းက သူ႔သားစဥ္ေျမး ဆက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္အား ဆိုရွယ္လစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္ခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီး မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဒီမိုကေရစီအေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလာသည့္အခါ စစ္အာဏာရွင္၏ ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ျပည္သူအားလံုးက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံခဲ့၍ ၁၉၉၀တြင္ NLD က မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဖက္ဆစ္တရုတ္အားကိုးျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီႏုိဆုိဒ္စီမံကိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၉၆၉အဖြဲ႕၊ မဘသအဖြဲ႕၊ ရကၡိတအဖြဲ႕ စသည့္အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္စြမ္းအားရွင္အုပ္စုမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔ႏွင့္ အာဏာရူးစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဥစၥာ ဓနႏွင့္ အာဏာအဓြန္႔ရွည္ေရးအတြက္ ရည္စူးထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပည္သူကို လွည့္စားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္စြမ္းအားရွင္ အုပ္စုကို ႀကံ့ဖြတ္အုပ္စုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရွင္သိန္းစိန္ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ဘက္လံုးဝမရွိေသာ ႀက့ံဖြတ္ပါတီ အာဏာရရွိလာသည္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ ၉၆၉၊ မဘသႏွင့္ ရကၡိတအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဝကြ်န္းသားဘဂၤလီရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စနစ္တက်အသံုးခ်လ်က္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အၾကမ္းဖက္လုယက္ တုိက္ခိုက္မႈ၊ မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္မႈ၊ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္အရွင္လတ္လတ္ မီးရိႈ႕မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိသို႔ လုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖက္ဆစ္တရုတ္လက္ထဲသို႔ အပ္ခဲ့၍ တရုတ္တုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ဖစ္သည္။

၂၀၁၁မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္မီဒီယာမ်ားတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မရွိ” “ခိုးဝင္ဘဂၤလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ငံသိမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ၾက” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္စတင္ခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔၏ ေက်ာက္ျဖဴေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ စြမ္းအားရွင္အုပ္စု၊ မဘသအၾကမ္းဖက္ အုပ္စုႏွင့္ အဝကြ်န္းသား ဘဂၤလီရခိုင္အုပ္စုမ်ားကို စုစည္းေစၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူသတ္ပြဲကို စတင္ခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းဟု အမည္ေပးထားေသာ္လည္း ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ (ေက်ာက္ျဖဴမွ တရုတ္ျပည္အထိ) မြတ္စလင္လူသတ္ပြဲကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစုက စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို သိနားလည္လာ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုးတႀကီးမဲ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူမလည္း ျပည္သူအားလံုး၏ယံုၾကည္မႈကို စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုႏွင့္ ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔ထံ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပန္သည္။

၂၀၁၆မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္အလိုက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အာဆာေခၚ တုတ္ဓါးကိုင္ေဆာင္ေသာ အုပ္စုကို ဖန္တီးလ်က္ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ခြင့္ေပးထားသည့္ လူသတ္ကြင္းအျဖစ္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကိုမခံႏိုင္၍ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္သန္းနီးပါး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ အသက္လုထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို အားကိုးၿပီး ေနာင္တရခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးျဖစ္သူက ဖက္ဆစ္တရုတ္ကို အားကိုးေနဆဲ။ အေနာက္အုပ္စုက ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးသမွ်ကို ဖက္ဆစ္တရုတ္လက္ထဲ ထုိးအပ္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔၏ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ ခိုးဝင္ဘဂၤလီဟုစြပ္စဲြ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သူတို႔အား ယခုအခါ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးသူ” မ်ားဟု ေျပာလ်က္ ျပန္လည္ေခၚယူရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

အသိတရားေခါင္းပါးသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ာ သိထားသင့္သည္မွာ ခိုးဝင္မွန္လွ်င္ ျပန္ေခၚစရာအေၾကာင္းမရွိ။ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ မေျဖရွင္းသေရြ႕ ျပည္သူအားလံုး ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔၏ ဂုတ္ေသြးစုပ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။

ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔၏ ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးလာမည္ကို ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔ မည္သည့္အခါမွ် လိုလားမည္မဟုတ္။

ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔၏ အႀကံအစည္ျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား တစ္စခ်င္းဆြဲထုတ္မည္ကို ႀကိတင္စိုးရိမ္လ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကိုပင္ ခရီးစဥ္မွအျပန္ ေလဆိပ္၌ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္တရုတ္အားကိုးျဖင့္ “ကြ်န္မ လူ႔အခြင့္အေရးသမားမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသာျဖစ္တယ္” ဟု ဘဝင္ျမင့္ေနေသာ ေဒၚစုလည္း မၾကာခင္ ေနာင္တၾကီးစြာ ရလိမ့္မည္။ ဖက္ဆစ္တရုတ္တို႔၏ ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဘဝအေျခအေနကို တုိးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူအားလံုးစုေပါင္း၍ ဖက္ဆစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေတာ္လွန္ၾကပါစို႔ ၊ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံအားလံုးကို ICC ပို႔ၾကပါစို႔။

Comments are closed.

Check Also

ဒီမိုကေရစီဇာထည္ကို ဖက္ဆစ္ခ်ည္ၾကိဳးနဲ႔ ရက္လုပ္လိုသူမ်ား

၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံကို ၁၉၇၆ ေနာက္ပိုင္း ေမြးတဲ့ကေလးေတြ မမွတ္မိေပမဲ့ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ခဲ့…