ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားက ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
Comments are closed.

Check Also

Pakistan and Bangladesh : Responsible to disclose the Rohingya Genocide

Myanmar government is systematically and repeatedly terrorizing the Rohingya minority sinc…