ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားက ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
Comments are closed.

Check Also

ရုိဟင္ဂ်ာတို႔၏ မူဝါဒသေဘာထား

ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထားမွာ “ေမတၱာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေၾကာက္စိတ္” ပဲျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်…