ပီ႐ူးႏုိင္ငံမွ Mr. Gustavo Meza Cuadra Velasquez ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ဧျပီလ ၃၀ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆုံ၍ “ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္၏အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အသက္လုထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡရွိရွိ ျပန္လည္လက္ခံရမည္ျဖစ္္ေၾကာင္း လူမ်ိဳးသုတ္သင္ေရး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ICC ထံ လႊဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္သူကို ၁၉၆၀ခုႏွစ္မွစ၍ယေန႔အထိ လိမ္လည္လွည္းစားေနၾကသည္္။ ၁၉၅၀ ဝန္းက်င္မွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား National Registration Card (NRC ) ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း NRC ကို ႏိုင္ငံသားကဒ္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခ့ဲေပ။ ၁၉၈၉ မွစ၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ စိစစ္ခံအဆင့္သာ ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ေပ။

ကမၻာ႔ကုလသမၼဂက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားက National Verification Card(NVC) လက္ခံရန္ အက်ပ္ကိုင္ ဖိအားေပး၍လည္းေကာင္း မက္လုံးေပး၍လည္းေကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ား ငွားရမ္း၍လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာကမွ် NVC ကို လက္မခံၾကေပ။ လက္ခံစရာလည္းမလိုအပ္ေပ။

ကုလသမၼဂလုံျခဳံေရးေကာင္စီမွ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ICC R2P Save Zone စေသာ အစီစဥ္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ရာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာေနၾကျပီ။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဦးဆုံးႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နာဇီေပၚလစီေပၚ အေျချပဳထားေသာ စိစစ္ေရးကဒ္ ကိုင္စရာမလိုေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္က သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးရလိမ့္မည္။ စာေပဗဟုသုတနည္းပါးေသာ သူမ်ားသာ စိစစ္ကဒ္ကို ႏိုင္ငံသားကဒ္ဟု မွတ္ယူလိမ့္မည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ရုိဟင္ဂ်ာတို႔၏ မူဝါဒသေဘာထား

ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထားမွာ “ေမတၱာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေၾကာက္စိတ္” ပဲျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်…