ဘဂၤလီရခိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤလီရခိုင္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထက္ အခြင့္အေရးပိုရၾကသည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အာရကန္ေဒသထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ေနၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဘဂၤလီမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တြင္ ဘဂၤလီရခိုင္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိ။ ဘဂၤလီရခိုင္မ်ားမွာမူ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးတြင္ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခါစ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ(ယခုဘဂၤလားေဒ့ခ်္) တြင္ ဘဂၤလီရခိုင္ သုံးသန္းေက်ာ္ရွိျပီး ယခုအခါ တစ္သန္းနီးပါးသာ က်န္ရွိေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ အဆိုပါ ဘဂၤလီရခိုင္ ႏွစ္သန္းကို အာရကန္ေဒသထဲသို႔ ေခၚသြင္းျပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ အာဏရွင္ ဦးေနဝင္းက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အာရကန္ေဒသကိုလည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို Slow burning genocide အရ ႏိုင္ငံမဲ့ဘဝ ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအားလုံး၏ လက္ဝယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ NRC ကိုင္ထားသည္ေတြ႔ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့အျဖစ္ဖန္တီးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင့္ သိလာ၍ ၁၉၉၀ တြင္ စစ္အစိုးရက နစက ဖြဲ႔စည္းေပးျပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ထံမွ NRC မ်ားကို လုယူကာ ဝိႈက္ကဒ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဝိႈက္ကဒ္ထုတ္ေပးသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ႏိုင္ငံမဲ့ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမင္လာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုကို အသုံးခ်ျပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ၂၀၁၂ အၾကမ္းဖက္မႈကို စနစ္တက် ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈကို လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၌ ပိတ္ေလွာင္ထားသည္။ ထိုသို႔အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအားလုံးကို မေဖ်ာက္ပစ္ႏိုင္သျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ARSA ကို အသုံးခ်ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ မီးရႈိ႔ ဖ်က္ဆီး၍ ၎တို႔ကို အတင္းအဓမၼႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ကို ထိုသို႔ႏွင္ထုတ္လိုက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားကို ICC တင္ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိလာေသာအခါ အသက္လုထြက္ေျပးသူမ်ားကို ျပန္ေခၚရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။

အစိုးရပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဘဂၤလီရခိုင္မ်ားကို ဘဂၤလီဟု မေရးဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလီဟု သုံးႏႈံးေနျခင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္အမႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္း၏ အခရာအက်ဆုံးေသာ သက္ေသအေထာက္အထားပင္ျဖစ္သည္။ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာမီဒီယာအမ်ားစုကလည္း ဘဂၤလီရခိုင္မ်ားအေၾကာင္း မေဖာ္ျပၾကေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္မွာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာကို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဘာသာအျဖစ္ ဖန္တီးေနေသာ ဘဂၤလီရခိုင္အေၾကာင္းကို မေရးသားၾကေပ။ ဘဂၤလီစစ္စစ္ကို သိလိုသူမ်ား ႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ေခၚျပီး စစ္ေဆးခြင့္ေပးပါ။ မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာမွ် ဘဂၤလီ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံ ဘဂၤလီရခိုင္ သိန္းခ်ီရွိေနေၾကာင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

 

 

ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဝီရသူႏွင့္ ဘဂၤလီရခိုင္တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈက ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္အေရးတြင္ မည္သို႔အေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္ပုံ (ဓါတ္ပံု – Than Lwin ေဖစ့္ဘုခ္)

 

 

 

 

 

 

 

ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ ရြာေတာ္ခရိုင္ရွိ ဘဂၤလီရခုိင္မ်ား စီးတန္း လွည့္လည္ပြဲႏွင့္ ဘုရားေရခ်ဳိးပြဲကို အစိုးရ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ခံမ်ားက လိုက္ပါကူညီခ့ဲတ့ဲ ျမင္ကြင္း (ဗီဒီယို Credit- စိုး လင္း ထြန္း ေဖစ့္ဘုခ္)

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…