၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ဂ်ီႏိုဆုိဒ္လုပ္ခံေနရေၾကာင္း ယခင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္က ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ လူသိရွင္ၾကား အတည္ျပဳ  ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့တယ္။

(၁) သူ ပထမဦးဆံုး ရွင္းတဲ့ စကားလံုးက “တိုင္းရင္းသား” ပဲ။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းက “တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးၿပီး တုိင္းရင္းသားအားလံုးကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္။ မဟာဗမာဝါဒကို အသံုးခ်လိုစိတ္နဲ႔ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုယ္တုိင္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒက ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္းေျပာခဲ့တယ္။ “တုိင္းရင္းသား” အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးေပးမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားကမွ်  မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထား မရွိေသးပါ။ အားလံုးက ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရတဲ့ အဆင့္သာ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြလဲ အဆိုပါ စီစစ္ေရးကဒ္ကို ကိုင္ထားတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ မေျပာႏုိင္ဘူး။

(၂) ဦးရဲထြဋ္က “အင္မတန္ စည္းစနစ္က်တဲ့ အဂၤလိပ္ေတြက “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့ စကားလံုး မသံုးခဲ့ဘူး။မဟာ ေမဒင္၊ စစ္တေကာင္းနီးယန္းသာ သံုးခဲ့တယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီစနစ္က်တဲ့ အဂၤလိပ္ေတြက “ရခိုင္”ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို လံုးဝ မသံုးပါဘဲလ်က္ အသိတရားေခါင္းပါးတဲ့ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံေတြက ၁၉၇၄မွစ၍ “ရခိုင္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို စတင္သံုးလာၿပီး “ရိုဟင္ဂ်ာ” ေတြရဲ႕ သမုိင္းကို စနစ္တက် ေဖ်ာက္ဖ်က္လာခဲ့တယ္။

(၃) ဦးရဲထြဋ္ကိုယ္တုိင္ ဝန္ခံေျပာခဲ့တာက “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သန္းေခါင္စာရင္း၊ ေမြးစားရင္းနဲ႔ တျခားစာရြက္စာတမ္းေတြမွာ ၁၉၉၀ အထိ သံုးေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သံုးတာ လံုးဝ မေတြ႔ရေပ။ ဒါဆိုရင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာေတြကေန “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လံုးဝ မရွိဘူး။ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ေတြက ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေရးလာခဲ့ျခင္းက “ရိုဟင္ဂ်ာ”တို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီအရ “ဂ်ီႏိုဆိုဒ္” လုပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေနၿပီ။

(၄) ဂ်ီႏုိဆိုဒ္တရားခံေတြက ဘူးသီးေတာင္ နဲ႔ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ဘဂၤလီ ဦးေရမ်ားေနတာကို မၾကာခဏ ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဦးရဲထြဋ္ကလဲ အလားတူ ေထာက္ျပတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတုိင္မီ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာရြာေတြ ရွိျပီး အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၂မွာ “ရိုဟင္ဂ်ာကင္းမဲ့ေရး” “ကုလား ကင္းစင္တဲ့ ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္လာေရး” စီမံကိန္းေၾကာင့္ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အသတ္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘူးသီးေတာင္ နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ သြားေရာက္စုရံုးခဲ့ရတယ္။ ဒါကို အေထာက္အထားရွိပါလ်က္ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္စီမံကိန္းအရ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့ၾကတယ္။

(၅) ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႕ “လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး”ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ၁၉၆၆မွ “ဆြဲတင္စစ္” စီမံကိန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္။ သူတို႔ေနထုိင္တဲ့ ေက်းရြာေတြကို ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ မိသားစုလိုက္ စာရင္းျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေတြ လုပ္လာခဲ့တယ္။ ထုိသို႔ လုပ္ေပမဲ့ ၁၉၇၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို “ခိုးဝင္ဘဂၤလီ”ဟု စြပ္စြဲကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၇၈တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၃သိန္းေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ဘက္ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕အစီအစဥ္အရ အဆိုပါဒုကၡသည္ေတြကို “ရိုဟင္ဂ်ာ”အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ေပမဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ဦးရဲထြဋ္အပါအဝင္ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားက “ခိုးဝင္ဘဂၤလီ”ဟု မေတာ္မတရား စြပ္စြဲၾကတယ္။ ၁၉၇၀မွစ၍ “အသက္လု ခိုးထြက္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ခုိးဝင္ရခိုင္” ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ယေန႔အထိ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံမွာ ရခိုင္ ၁သန္းနီးပါးရွိေနျခင္း ဒုကၡသည္မွလြဲ၍ မည္သည့္ရုိဟင္ဂ်ာေတြကမွ် ဘဂၤလားေဒ့ခ်္မွာ ေနထုိင္ျခင္းမရွိျခင္းတို႔က ရခိုင္ေတြသာ ခုိးဝင္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေတြက ခိုးေျပးေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေနတယ္။

(၆) ဦးရဲထြဋ္က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြကို ေဆာ္ဒီဘာသာေရး အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ မေလးရွား ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေတြက ေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲတယ္။ ရိုဟင္ေတြ အားလုံးက ဟနဖီစြႏၷီေတြသာျဖစ္တယ္။ ဝဟာဘီ စလဖီ မဟုတ္။ အသက္ ၅၀-၆၀ အရြယ္ေတြမွာ ရခိုင္ မိတ္ေဆြေတြရွိေနၿပီး အသက္ ၃၀-၄၀အရြယ္မွာ ထုိသို႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ခြင့္ မရေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ဘာသာေရးေက်ာင္းကိုသာ အဓိကထားရန္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔က အားေပးခဲ့ျခင္းဟာ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႕ ပညာေရးအခြင့္အေရးကို လုယူၿပီး မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။

(၇) ဦးရဲထြဋ္က ၁၉၄၂ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရခိုင္ရြာေတြ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာကို အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာပါတယ္လို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လိမ္လည္ျခင္းက သူကိုယ္တုိင္ ဂ်ီႏုိဆုိဒ္တရားခံျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံရာေရာက္ေနၿပီး အဂၤလိပ္ရဲ႕မွတ္တမ္းေတြမွာေတာ့ “ရခိုင္” ဆိုတဲ့ စကားလံုး လံုးဝ မသံုးခဲ့ပါ။

(၈) ဦးရဲထြဋ္က ၂၀၁၂ ရခိုင္ျပႆနာက တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပန္႔ပြားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ ပ်က္ျပားသြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အမွန္မွာ တရုတ္ႀကီးရဲ႕ ေရႊဂတ္စ္စီမံကိန္းကို “ရခိုင္ေတြ” ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေလေတာ့ တရုတ္ႀကီးရဲ႕ စီမံကိနး္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ၂၀၁၂ ရခိုင္အေရးႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို စနစ္တက် ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၂ မတုိင္မိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြကို ႏွစ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ခြဲျခားထားၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အစာေရစာ ျဖတ္ၿပီး ေသေၾကေအာင္ သို႔မဟုတ္ အသက္လုထြက္ေျပးေအာင္ အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ ပိတ္ေလွာင္ထားလာခဲ့ၾကတယ္။

(၉) ဦးရဲထြဋ္ကိုယ္တုိင္ “၁၉၇၂မွစၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရး ၁၀ နဲ႔ ၁၈ ေတြကိုသံုးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာတို႔အား စနစ္တက် ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔နဲ႔ နစကေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားေပးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာတို႔အား နာဇီအက်ဥ္းစခန္းပမာ ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း” ဝန္ခံခဲ့တယ္။ “နစက” ကို ၁၉၉၂ ဇြန္လမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ၁၉၉၃ မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးအားလံုးကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အိမ္ေတြမွာ ၾကက္ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ရွိသလဲဆိုတာကအစ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီအရ ခိုးဝင္ဟု စြပ္စြဲျခင္းဟာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ “ဂ်ီႏုိဆုိဒ္” အမႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။

(၁၀) ၁၉၉၀မွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ သံုးေခါက္ခ်ဳိးေတြ သိမ္းယူၿပီး “စီစစ္ေရးကဒ္” ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ရခိုင္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ရခိုင္ျပည္မွာရွိတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဆီကေန သံုးေခါက္ခ်ဳိးေတြသိမ္းယူၿပီး ဝိႈက္ကဒ္ထုတ္ေပးျခင္း ပဲလို႔ ဦးရဲထြဋ္ ဝန္ခံေျပာခဲ့ျခင္းဟာ သူတို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္အစီအမံျဖင့္ ဂ်ီႏိုဆုိဒ္လုပ္ေနေၾကာင္းပင္။

(၁၁) ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ၂၀၁၀ အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား မဲေပးခြင့္ အေရြးခံခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းက သူတို႔အား လူမ်ဳိးတံုး သုတ္သင္ေရးစီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားေနတယ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာ့တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ NVC ထုတ္ေပးျခင္းဟာလဲ လူမ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေရးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သာ ျဖစ္တယ္။

(၁၂) ၁၉၇၀ မွစၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရပါလ်က္ “ရခိုင္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ စိုးရိမ္မႈ” ကို အေလးထားရမယ္ဟု ေျပာဆိုျခင္းဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို မ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ရမယ္လို႔ ေျပာျခင္းပင္။

(၁၃) စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုေနတဲ့ ARSA အဖြဲ႕ကို အသံုးခ်ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၉၆၉ နဲ႔ မဘသကိုအသံုးခ်ၿပီး အမုန္းတရားပြားျခင္းတို႔ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဂ်ီႏိုဆုိဒ္ေပၚလစီေတြသာ ျဖစ္တယ္။

ရခိုင္အေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးအျမင္

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…