မဟာဗမာဝါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အာဏာရွင္ၾကီး ေနဝင္းက “တိုင္းရင္းသား” ဟူေသာ စကားလုံးကို အသုံးခ်ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ နစက ဖြဲ႔စည္းျပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ေရးစီမံကိန္း စတင္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လက္ဝယ္ရွိ NRC ေခၚ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼသိမ္းယူျပီး “ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္” မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ “ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္” ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ခရီးသြားႏိုင္မည္ဟု ေျပာျပီး လက္ခံေစလ်က္ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းပမာ ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့သည္။

ယခု ေဒၚစုအစိုးရက NVC ေခၚ “ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (Identity Card for National Verification) ျဖင့္ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္၏ ေနာက္ဆုံးေျခလွမ္းကို စတင္ေနျပီ။ သိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ တြင္ “ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္” မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ေျဖစာမ်ားသာ ေပးခဲ့သည္။ NLD အစိုးရက “ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္” ကိုင္ေဆာင္သူတို႔အား NVC ေပးေနသည္ဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လိမ္ညာေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္လည္း NVC လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေနသည္ဟု အစိုးရက လိမ္ညာေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းမွာပင္ ခိုးဝင္ရခိုင္မ်ား အတြက္ NVC ထုတ္ေပးျခင္းမရွိ။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ရန္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ တစ္ခုတည္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ “၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသား/ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ စိစစ္ေနဆဲကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ေနသူ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္” ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ရွိေနေသာ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ထားသူ အားလုံးကို NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ NVC ကတ္ျပား၏ အဆင့္အတန္းမွာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ သက္ေသခံ ကတ္ျပားႏွင့္ အဆင့္အတန္းခ်င္း တူညီသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိ ေနေသးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ေတာ့ အနည္းငယ္ကြာျခားခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။”

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို “အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေပၚ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏြဲျခင္း” အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ၎မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ေရး စီမံကိန္းသာ ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာေျမေပၚ စီးပြားေရးဇုန္ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မီးရႈိ႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရႊဂတ္စ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ လုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ား၌ တရုတ္ၾကီးအၾကိဳက္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လုံးဝ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း စနစ္တက် ဖန္တီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ မွစ၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိ”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလစီႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ ဝါဒျဖန္႔ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ရိုဟင္ဂ်ာအတြက္ ေပးခ့ဲေသာ အလွဴေငြ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အရွက္ကင္းစြာ လက္ခံသုံးစြဲေနၾကသည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…